You are currently viewing אפשרויות למשכנתאות

אפשרויות למשכנתאות

בישראל ישנן מספר משכנתאות זמינות בכל אחד מהבנקים. להלן סיכום קצר של כמה מערוצי המשכנתאות הפופולריים ביותר. כאשר נעזרים בייעוץ משכנתא מקצועי ניתן לקחת משכנתא לכל מטרה.

כל משכנתא מתוכננת ומתאימה ללקוח מסוים בהתאם למספר גורמים,כמו: מטבע ההכנסה, מקום מגורים, יעדים כלכליים, תחזית כלכלית, מעמד כלכלי ועוד.

 

משכנתאות שקל

 

משכנתאות שקליות קבועות

הבנקים מציעים הלוואות שקליות קבועות עד 30 שנה. הלוואה זו אינה קשורה למדד כלשהו, ​​כך שתשלומי המשכנתא שלכם יהיו קבועים לכל אורך חיי ההלוואה. כל הלוואה קבועה בישראל נושאת את הסיכון לקנסות על פירעון מוקדם.

 

משכנתאות צמודות למדד בריבית קבועה

משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן החל מארבע שנים וכלה בשלושים שנה. הריביות נעות בין 2% ל-4% בהתאם לטווח ההלוואה, היחס שבין ההלוואה לערך, האשראי של הלווה ועוד. העיקרון מותאם מחדש בכל חודש לפי מדד המחירים לצרכן. זה נחשב מדד קבוע, אבל למעשה הוא יעלה לאורך תקופת ההלוואה, בהתאם לעליות במדד המחירים לצרכן. בהלוואה זו יש את הסיכון של קנסות על פירעון מוקדם.

 

משכנתאות צמודות למדד בריבית משתנה

הלוואה זו דומה להלוואה צמודה למדד בריבית קבועה, אלא ששיעור הריבית ישתנה לאורך כל חיי ההלוואה (לפי תקופת המו"מ). למרות שיש תוספת סיכון של שינוי הריבית לאורך זמן, להלוואה זו יש גם את היתרון שאין קנסות על פירעון מוקדם.

 

משכנתא צמודה לריבית פריים

התקנות הקיימות מאפשרות לסך של עד שליש מהמשכנתא להיות משתנה וצמודה לריבית פריים, הנקבעת על ידי בנק ישראל. ריבית הפריים כרגע נמוכה מאוד, ולכן בנקים רבים יכולים להציע שיעור ריבית של מינוס 0.75%.

 

משכנתאות במטבע חוץ

משכנתאות במטבע חוץ זמינות במספר מטבעות עיקריים. הריבית על המשכנתא היא ריבית LIBOR בתוספת פרמיה קבועה שנקבעה על ידי הבנק. משכנתאות אלה מתפרשות על פני תקופה של עד 30 שנה, בדרך כלל, כאשר הפירעון הוא במטבע של ההלוואה.

 

משכנתאות צמודות לדולר

משכנתא צמודה לדולר הינה משכנתא שקלית צמודה לדולר לתקופה של עד 30 שנה. מטבע ההלוואה וההחזר הוא בשקלים לפי שער הדולר. הריבית על המשכנתא היא ריבית LIBOR בתוספת פרמיה קבועה שנקבעה על ידי הבנק.

משכנתאות צמודות ליורו

דומה במונחים דולריים, למעט שהן צמודות ליורו. לרוב, הלוואה זו היא המתאימה ביותר לאדם שההכנסה העיקרית שלו היא ביורו.

 

משכנתאות דולריות קבועות

כיום ישנן הלוואות דולריות קבועות שזמינות לתקופה של עשר שנים. יש גם הלוואות דולריות של עד 25 שנה שמשתנות כל חמש שנים (מכונות בדרך כלל משכנתאות בשיעור מתכוונן). אין הלוואות דולריות קבועות לחלוטין לטווח של מעבר לעשר שנים.

 

הלוואת גשר

הלוואה שניתנת ללווים שבבעלותם דירה, על מנת שיוכלו לרכוש נכס בתקופת הביניים עד שהדירה הנוכחית תימכר. זוהי הלוואה לזמן קצר, לרוב לתקופה של עד שנתיים. משכנתא זו זמינה כהלוואה של עד 50% מערך הנכס הראשון שלכם.

 

תנאים כלליים

  1. בהתאם לבנק, השיעור עשוי להשתנות כל שלושה או שישה חודשים.
  2. רוב ההלוואות הצמודות לדולר מציעות אפשרות של פירעון מוקדם ללא גביית עמלות או קנסות.
  3. במקרים מסוימים, ניתן לארגן תשלומים של ריביות בלבד לתקופה של עד שנתיים, בהתאם לכוח הפיננסי של המבקש.