You are currently viewing הקמת חברה בישראל – איך תעשו את זה נכון

הקמת חברה בישראל – איך תעשו את זה נכון

חברה בע”מ מוגדרת כהתאגדות של מספר אנשים או אדם אחד, לצורך ביצוע פעילות עסקית, שהיא בדרך כלל למטרות רווח. שיטת הניהול של חברה בע"מ מבוצעת על ידי מניות, והבעלים או השותפים של החברה מחזיקים במניות. על פי החוק כל אחד, בין אם אדם פרטי יחיד או תאגיד, רשאי להקים חברה בע״מ כל עוד מטרות החברה אינן נוגדות את החוק או בלתי מוסריות.

 

מה הם השלבים השונים בתהליך הקמת חברה בע״מ?

 

אז מה הם השלבים השונים להקמת חברה בישראל?

  • שלב ראשון: תחילה עליכם לבחור את השם בו אתם מעוניינים, ולבצע בדיקה קצרה כי השם אינו רשום על ידי חברה אחרת. לאחר בחירת שם מקורי לחברה שלכם, עליכם לנסח תקנון רשמי של החברה בו ירשמו: שם החברה, יפורטו המטרות שלה, ותהיה התייחסות להון המניות שלה ועל ידי מי הוא מוחזק. בשלב הזה חובה למנות דירקטור לחברה אשר יהיה אמון על קבלת ההחלטות, וניתן גם למנות מספר דירקטורים הפועלים במקביל.
  • שלב שני: בשלב הזה עליכם לרשום את החברה שלכם ברשם החברות. הרישום מתבצע על ידי הגשת מסמכים הרלוונטיים לתהליך, ולרוב מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה לחברות ותאגידים על מנת להכין את הטפסים על פי הצורך. בשלב זה עליכם להציג את הטפסים הבאים לטובת הרישום: טופס בקשה לרישום חברה, תקנון חברה, הצהרת דירקטורים ראשונים, הצהרת בעלי מניות ראשונים טופס הגשת מסמכים לרישום חברה. רישום החברה כרוך בתשלום אגרה חד פעמית, ולאחר מכן תדרשו לשלם אגרה שנתית קבועה.
  • שלב שלישי: בשלב הזה עליכם לפתוח תיקים במע"מ, ביטוח לאומי ומס הכנסה, וזאת רק לאחר שקיבלתם את האישור הרשמי מרשם החברות, ונקבע לכם מספר ח״פ (חברה פרטית). ניתן לעשות זאת בסיוע של רואה החשבון.
  • שלב רביעי: השלב הזה מתייחס לניהול השוטף של העסק שלכם. על פי החוק אתם מחוייבים להוציא חשבנויות וקבלות, ולנהל ולהציג דו"חות כספיים הכוללים מידע על הפעילות העסקית החודשית והשנתית.

 

יתרונות של הקמת חברה בישראל

 

יחד עם כל החובות שיש לכם כבעלי חברות, ישנם לא מעט יתרונות להקמה של חברה בישראל:

  • בראש ובראשונה, והיתרון הגדול ביותר של חברה בע״מ היא תשלום מופחת של מס הכנסה. עצמאי משלם מס הכנסה על פי מדרגות המס הקבועות בחוק בהתאם לגובה ההכנסות. לחברה ישנה אפשרות לדחות את תשלום המס על ידי חלוקת הרווחים, ולמעשה למנף את הרווח הצבור בחברה למימון פעילויות או השקעות נוספות.
  • שנית, בעל עסק שפועל תחת סטטוס של ״עוסק מורשה״ חייב לשלם ביטוח לאומי ודמי בריאות על פי החוק בהתאם להכנסותיו. לעומת זאת, חברה בע"מ משלמת ביטוח לאומי רק על המשכורות שהיא מפרישה לעובדים, בעוד שמשיכת יתרת הרווחים כדיבידנד תהיה פטורה מהתשלום על הביטוח.
  • לבסוף, ניתן לחלק את חברת האם לכמה חברות שונות, כאשר כל אחת מהחברות יכולות להחזיק ברווחים, ומאחר והן מחזיקות ברווח ככדיבידנד, אין להן מחויבות לתשלום מס.